bpbp-fotor-bg-remover-20240605145412

Zásady ochrany osobních údajů

Zachování důvěrnosti vašich údajů je pro nás mimořádně důležité a chceme, aby každý klient věděl, jak je zpracováváme. Proto jsme vytvořili Zásady ochrany osobních údajů, které popisují způsob ochrany a zpracování osobních údajů.

 

Kdo odpovídá za vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů, které nám poskytujete, je:

B.P.B.P. organizační složka v ČR, se sídlem na adrese:

Ulice: Linhartova 172/14 

Město: Kosmonosy – Mladá Boleslav 

PSČ: 293 06 

E-mail: bpbp@bpbp.cz 

Telefon: +420 326 726 062

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Budeme zpracovávat následující osobní údaje:

– Kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

– Informace o platbách a historii plateb;

– Demografické údaje;

– Informace o objednávkách.

 

Kde uchováváme vaše údaje?

Shromážděné osobní údaje uchováváme na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Každý přenos osobních údajů je prováděn v souladu s platnými právními předpisy.


Kdo má přístup k vašim údajům?

Vaše údaje nikdy nepředáváme, neprodáváme ani nevyměňujeme pro marketingové účely s jinými subjekty. V určitých případech vaše údaje předáváme vybraným externím subjektům pouze za účelem poskytování služeb, které jsme definovali, a v rozsahu stanoveném v uzavřených dohodách o zpracování. Podrobné informace o kategoriích externích subjektů jsou uvedeny níže.

 

Jaké jsou právní základy zpracování údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě uzavřené smlouvy, jejíž vzor je uveden v našich Obchodních podmínkách. Vaše údaje jsou zpracovávány v souladu s cílem poskytování našich služeb pro vás. V případě potřeby získání dalších údajů od vás, abychom mohli lépe přizpůsobit naše služby a nabídnout je na vyšší úrovni, budete požádáni o dodatečný souhlas. Samozřejmě je to dobrovolné a můžete jej kdykoli odvolat.

 

Jaká máte práva?

Právo na přístup k údajům:

Máte právo kdykoli požádat o informace o tom, které vaše osobní údaje uchováváme. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás – informace obdržíte e-mailem.

Právo na přenositelnost:

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy, máte právo obdržet kopii vašich údajů ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu. Tato kopie může být zaslána vám nebo jinému subjektu. To se týká pouze osobních údajů, které jste nám poskytli.

Právo na opravu údajů:

Máte právo požádat o opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné, a také o doplnění neúplných údajů. Pokud máte účet v našem obchodě, můžete své osobní údaje upravovat a také souhlasy v nastavení svého účtu.

Právo na vymazání údajů:

Máte právo kdykoli smazat jakékoli údaje, které zpracováváme, s výjimkou následujících situací:

– Máte nedokončené řízení s pracovníky našeho internetového obchodu;

– Máte otevřenou objednávku, která nebyla dosud odeslána nebo byla odeslána pouze částečně;

– Máte neuhrazený dluh vůči nám, bez ohledu na způsob platby;

– Pokud máme podezření nebo jistotu, že jste v posledních čtyřech letech využívali naše služby nesprávným způsobem;

– Pokud jste provedli jakékoli nákupy, uchováme vaše osobní údaje o transakcích pro účetní účely.

 

Právo na námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu:

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu správce. V případě vznesení námitky přestaneme zpracovávat vaše údaje, pokud nenalezneme právní důvody pro pokračování v jejich zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy; nebo z důvodu právních nároků.

Právo na odmítnutí přímého marketingu:

Máte právo nesouhlasit s přijímáním materiálů přímého marketingu, včetně analýzy vašeho profilu, která je připravována za účelem přípravy takových materiálů.

Právo na omezení:

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících podmínek:

– Pokud nesouhlasíte se zpracováním údajů na základě oprávněného zájmu správce, omezíme jakékoli zpracování těchto údajů po ověření, zda existuje takový oprávněný zájem.

– Pokud nahlásíte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné, omezíme jakékoli zpracování údajů, dokud nebude jejich přesnost ověřena.

– Pokud je zpracování údajů nezákonné, můžete nesouhlasit s vymazáním osobních údajů a místo toho požádat o omezení jejich používání.

– Pokud již nepotřebujeme vaše osobní údaje, ale jsou požadovány k uplatnění nebo obraně právních nároků.

 

Jak můžete uplatnit svá práva?

K ochraně údajů přistupujeme velmi vážně, proto jsme určili tým pracovníků, který bude odpovídat výhradně na otázky týkající se těchto záležitostí. Můžete se s nimi spojit:

  1. Odesláním e-mailu na adresu bpbp@bpbp.cz,
  2. Vyplněním kontaktního formuláře na naší webové stránce www.bpbp.cz/kontakt,
  3. Voláním na naše Zákaznické centrum na číslo +420 326 726 062 (poplatek podle sazeb vašeho operátora),
  4. Psaním na adresu našeho sídla.

 

Administrátor bezpečnosti:

Aby bylo zajištěno, že vaše údaje budou vždy zpracovávány spravedlivě, transparentně a zákonně, určili jsme Administrátora bezpečnosti.

Chcete-li kontaktovat Administrátora bezpečnosti, napište na adresu: bpbp@bpbp.cz

 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu:

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje nesprávně, můžete se s námi spojit. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

Co jsou cookies?

Cookies – znamenají datové soubory, zejména malé textové soubory, které jsou ukládány a uchovávány na zařízeních, prostřednictvím kterých používáte naše služby.

Cookies správce – znamenají cookies umístěné námi, související s poskytováním služeb elektronickou cestou prostřednictvím našich služeb.

Cookies třetích stran – znamenají cookies umístěné našimi partnery, prostřednictvím webových stránek Služby.

 

Jak používáme soubory cookie?

Používáme dva typy souborů cookie:

– Cookies správce – znamenají cookies umístěné správcem prostřednictvím Stránky.

– Cookies třetích stran – znamenají cookies umístěné partnery správce prostřednictvím Stránky.

– Cookies relace – jsou uchovávány na zařízení uživatele a zůstávají tam do ukončení relace daného prohlížeče. Uložené informace jsou pak trvale odstraněny z paměti zařízení. Mechanismus cookies relace neumožňuje získávání jakýchkoli osobních údajů ani žádných důvěrných informací z zařízení uživatele.

– Trvalé cookies – jsou uchovávány na zařízení

 uživatele a zůstávají tam, dokud nejsou smazány. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení nezpůsobí jejich odstranění ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje získávání jakýchkoli osobních údajů ani žádných důvěrných informací z zařízení uživatele.

Používáme jak naše vlastní cookies, tak i cookies třetích stran za účelem shromažďování statistik a uživatelských údajů ve formě agregované i individuální a také analytických nástrojů pro optimalizaci naší stránky a prezentaci nabídky zajímavé pro uživatele.

Používáme také externí cookies, které sledují, jak uživatel používá jiné webové stránky – díky tomu můžeme také poskytovat marketingové materiály na jiných stránkách/v jiných komunikačních kanálech.

Cookies správce jsou používány pro následující účely:

– Přizpůsobení obsahu Stránky preferencím uživatele a optimalizace používání Stránky;

– Rozpoznání zařízení uživatele a jeho umístění a příslušně zobrazení Stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

– Optimalizace používání Stránky uživatelem;

– Přizpůsobení obsahu Stránky preferencím uživatele a optimalizace používání Stránky – zejména tyto soubory umožňují rozpoznání základních parametrů zařízení uživatele a příslušně zobrazení Stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

– Analýzy a výzkumy a audit sledovanosti prostřednictvím tvorby anonymních statistik, které pomáhají porozumět, jak uživatelé používají Stránku, což umožňuje vylepšování její struktury a obsahu;

– Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti Stránky.

Cookies třetích stran jsou používány pro následující účely:

– Prezentace multimediálního obsahu na Stránce, který je stahován z externího internetového serveru, např. youtube; shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů, např. Google Analytics;

– Prezentace reklam přizpůsobených preferencím uživatele s využitím nástroje internetové reklamy, např. Google AdSense; využití interaktivních funkcí k popularizaci Služby prostřednictvím sociálních sítí, např. Facebook.com, Pinterest.com.

 

Aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů:

V budoucnu může být nutné aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Jejich nejnovější verze bude vždy dostupná na našich webových stránkách. Budeme informovat o každé změně obsahu Zásad ochrany osobních údajů, například o změnách týkajících se účelu, za jakým používáme vaše osobní údaje, totožnosti Pověřence pro ochranu osobních údajů nebo vašich práv.

 

Jaká je vaše odpovědnost?

Návštěvou našich stránek se automaticky stáváte jejich uživatelem. Všechny obsahy na Stránce jsou chráněny autorským právem nebo ochrannými právy vyplývajícími z registrace ochranných známek a nesmí být žádným způsobem používány bez písemného souhlasu oprávněného subjektu, s výjimkou povoleného osobního užívání podle zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících. Jakékoli jednání přesahující tento povolený osobní užívání je zakázáno a může vést k odpovědnosti civilní a trestní. Všechny obsahy zveřejněné na Stránce mají pouze informativní charakter a nepředstavují nabídku ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.

Jako správce neneseme žádnou odpovědnost za vznik jakýchkoli škod v souvislosti s rozhodnutími učiněnými na základě informací zveřejněných na webových stránkách nebo v souvislosti s jejich neautorizovaným použitím, pokud taková odpovědnost nevyplývá z obecně platných právních předpisů, zejména předpisů široce chápaného spotřebitelského práva.